Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výstavba požiarnej zbrojnice v obci Oľšavka.“Vytlačiť
 


Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Výstavba požiarnej zbrojnice v obci Oľšavka.

Stručný opis: Predmetom zákazky je výstavba požiarnej zbrojnice v obci Oľšavka. Pozemok, parcelné číslo C-KN 268, k. ú. Oľšavka, v okrese Stropkov sa nachádza v južnej časti obce Oľšavka. Stavba bude hlavne slúžiť na uskladnenie materiálneho a technického vybavenia, hasičskej techniky. Je navrhnutá zo zostavy štyroch plechových kontajnerov, o rozmeroch 6 055 x 2 435 mm. Zostava dvoch kontajnerov bude tvoriť dva garáže a zostava ďalších dvoch kontajnerov, školiacu miestnosť a sklad materiálneho - technickéo vybavenia. Dispozícia stavby je zréjma z výkresovej časti, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.  

Kód CPV : 45216121-8  Stavebné práce na objektoch hasičských prác       

Predpokladaná hodnota zákazky: 25 482,39 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile:  26.03.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.04.2019

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce


 
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci Oľšavka.“Vytlačiť
 


Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci Oľšavka.

Stručný opis: Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom o rozmeroch 33 m x 18 m na mieste bývalej základnej školy pri futbalovom ihrisku v obci Oľšavka, okr. Stropkov, parc. č. C-KN 268. Predmetom zákazky je výstavba podložia, zhotovenie športového povrchu, mantinelového systému, dodanie príslušenstva ihriska a osvetlenia. 

Podrobnejší opis predmetu zákazky „Multifunkčné ihrisko 33 m x 18 m“ je uvedený v prílohe č.4 tejto Výzvy - Projektová dokumentácia.

Detailná špecifikácia stavebných prác, je podrobne rozpísaná a tvorí súčasť Výzvy ako príloha č.3 - Nenacenený Výkaz - výmer.

Kód CPV : 45000000 - 7  Stavebné práce
                   45236110 - 4  Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
                   39293400 - 6 Umelý trávnik

Predpokladaná hodnota zákazky: 50 081,6667 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile: 27.12.2018

Lehota na predkladanie ponúk: 11.01.2019 do 13:00

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce


 
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Revitalizácia verejných priestranstiev“Vytlačiť
 

Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Revitalizácia verejných priestranstiev“

Stručný opis: Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestoru okolo budovy obecného úradu a detského ihriska, parcelné číslo 212, k.ú Oľšavka. V rámci projektového riešenia Revitalizácie verejných priestranstve v okolí obecného úradu a detského ihriska v obci je navrhnuté odstránenie železobetónového múrika, existujúcej zámkovej dlažby a oplotenia okolo detského ihriska. Následne bude riešený nový vstup na detské ihrisko, ktorý bude spoločný aj pre samotný obecný úrad. Pred detským ihriskom je navrhnutý nový oceľový plot výšky 1,2 m. Priestor pred obecným úradom je riešený zo severnej strany zatravňovacími betónovými dlažbami, hlavný vstup je riešený zámkovou dlažbou. Pred vstupom je navrhnutý kvetinový bylinný záhon. Ďalej je plánovaná výsadba živého plotu z Hrabu obyčajného pozdĺž brehu miestneho potoka na jeho spevnenie a tiež je navrhovaný vyvýšený bylinný záhon. 

Kód CPV : 45000000 - 7 - stavebné práce

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 131,93 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile: 25.5.2018

Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2018 do 16:00

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce


 
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky : „Budova obecného úradu Oľšavka - rekonštrukcia a modernizácia“Vytlačiť
 

Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Budova obecného úradu Oľšavka - rekonštrukcia a modernizácia“

Stručný opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu v obci Oľšavka za účelom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií a celkového zníženia jeho energetickej náročnosti vrátane zlepšenia vizuálnych charakterísk objektu. Budova, ako aj pozemok na ktorom stojí je vo vlastnítve obce. Záujnový objekt je situovaný na svahovitej parcele KN-„C“ č.212 v katastrálnom území Oľšavka. Jedná sa o samostatne stojací objekt s jedným nadzemným a čiastočne podpivničením, murovaný z tvárnic prekladaných tehlovými radmi muriva.

Kód CPV : 45000000 - 7 - stavebné práce

Predpokladaná hodnota zákazky: 116 991, 79 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile: 27.4.2018

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2018 do 16:00

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce

 


 
 

Profil verejného obstarávateľa:

Obec Oľšavkaje podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje:
Obec Oľšavka
Oľšavka 53, 090 22 Bukovce

zastúpená: Ján Biroš
IČO : 00330876
Telefón :+421 54 749 3241
E-mail : ouolsavka©gmail.com

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Oľšavka v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  • zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk
  • zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Oľšavka, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  •   zákazka s nízkou hodnotou, zverejňované on-line na web stránke obce Oľšavka

 

„Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na komunitnú/spolkovú činnosť v obci Oľšavka“

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky

Stručný opis:Predmetom zákazky je rekonštrukcia nevyužívaného objektu na vytvorenie priestoru pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Oľšavka, parc. číslo C-KN. 216, k. ú. Oľšavka, okres Stropkov. V súčastnosti je objekt vedený na liste vlastníctva ako obecný úrad, ale jeho rekonštrukciou sa zmení účel využívania objektu na komunitnú/spolkovú činnosť, ktorými obec vytvorí podmienky pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry pre obyvateľov obce a ostatných návštevníkoch. Objekt bude obsahovať miestnosť pre komunitné centrum, kreatívnu dielňu, fitness, miestnosť pre miestny DHZ so skladom a hygienické priestory. Bude využívaný miestnymi obyvateľmi, členami miestneho dobrovoľného hasičského zboru, členkami Únie žien Slovenska a klubom dôchodcov. K objektu je zo severnej strany navrhnutý bezbariérový prístup. Ďalej pozdĺž severnej strany pozemku sa vybuduje trávnatá plocha s výsadbou ihličnanu (Borievka viržínska).

Kód CPV: Hlavný kód CPV: 45000000-7
Dodatočné kódy CPV: 45212000-6, 45212100-7

Predpokladaná hodnota zákazky:  125 444,86 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile: 14.11. 2017

Lehota na predkladanie ponúk: 23.11.2017, do 10:00

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce


 
Vyzva-na-su-az_Olsavka.pdf(509.8 kB)Výzva na súťaž
Priloha-2-Vykaz-vymer.zip(104.1 kB)Príloha č.2 - Výkaz výmer

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Pútnicke miesto Buková Hôrka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka