Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva

Emília Čaklošová
Adresa: Oľšavka 39

Ing. Marek Harvilko
Adresa: Oľšavka 48

Martin Demjan
Adresa: Oľšavka 54

Vladimír Kocák
Adresa: Oľšavka 2

Dominik Forint
Adresa: Oľšavka 62

Úlohy obecného zastupiteľstva

(1)  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Oľšavka.  Vykonáva  svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 Zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2)   Obecnému zastupiteľstvo je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb dočasne prenechaných do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním ,
b)  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce,
c)  schvaľovať Územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 ods. 1, písm. b Zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľom obce podľa § 11 odst. 1, písm. c zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
e)  určovať náležitostí miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce  o najdôležitejších otázkach života rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g)  uznášať sa na nariadeniach obce,
h)  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce
i)   schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy
j)   zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
k)  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach
l)   zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
m)  udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania, ceny
n)  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
o)  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného nad 5 000.- Sk
p)  schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 10 000.- Sk
q)  schvaľovať aukčný predaj veci
r)   stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb
s)   schvaľovať štatút obce

(3)   Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

(4)   Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesenie obecného zastupiteľstva spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Oľšavke.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Pútnicke miesto Buková Hôrka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka