Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Aktuality - všeobecné oznamy

Pozvánka pri príležitosti dňa úcty k starším Vytlačiť
 

Pozvánka

Dovoľte aby sme Vás pri príležitosti októbra 
„Mesiaca úcty k starším"
čo najsrdečnejšie pozvali na spoločné posedenie
spojené s kultúrnym programom a ocenením jubilantom, 
ktoré sa uskutoční 

v nedeľu 27.10.2019 o 15:00 hod.

v sále budovy Obecného úradu.

 


 
 

NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019Vytlačiť
 

                                NÁVRH
       Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019
O využívaní verejných priestranstiev v obci Oľšavka -viď príloha


 
 

NÁVRH Smernica o poplatkoch obceVytlačiť
 

                         NÁVRH

 Smernica o poplatkoch obce -viď príloha


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019Vytlačiť
 

                                              NÁVRH
                    Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 2/2019

O  chove, vodení a držaní psov na území obce Oľšavka- viď príloha


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019Vytlačiť
 

                                  NÁVRH
         Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 3/2019
    O používaní miestnych komunikácií v obci Oľšavka - viď príloha


 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019Vytlačiť
 

                                          NÁVRH
                Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 4/2019

   O udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku n
                     a území obce Oľšavka   - viď príloha


 
 

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v OľšavkeVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením par. 13. odst. 4, písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a plánom zasadnutí na rok 2019

zvolávam

6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oľšavke dňa 04.10.2019 o 17,00 hod. 

ktoré sa uskutoční v kancelárií starostu Obecného úradu v Oľšavke. Prácu si zariaď tak, aby si sa zasadnutia mohol /mohla/ zúčastniť. Podkladový materiál k jednotlivým bodom


 
 

Pozvánka na festival tradičnej kultúry RusínovVytlačiť
 

Festival tradičnej kultúry Rusínov - pozvánka Oľšavka (1)-page-001.jpg


 
 

Zimná pešia turistikaVytlačiť
 

 

08.jpgVedenie ÚŽS ZO Oľšavka v spolupráci s vedením obce dnes nedeľu 24.02.2019 zorganizovali zimnú pešiu turistiku na trase obecný úrad - Monastier Buková Hirka a späť spojenú s opekačkou.


 
 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - FOTOVytlačiť
 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - FOTO


 
 

Stavanie mája a lampiónový sprievodVytlačiť
 

   obr.2.jpg  Obec Oľšavka, FS Oľšavka, ÚZS ZO Oľšavka, OZ Oľšavka a DHZ Oľšavka zorganizovali v podvečerných hodinách v posledný aprílový deň v rámci plánu kultúrno-spoločenských akcií obce na rok 2018 obecnú akciu pod názvom „Stavanie mája“. Táto akcia začala pri obecnom úrade a mala štyri časti.
     V jej prvej časti nielen deti z obce, ale aj rodáci za asistencie vedúcej FS Oľšavka Emílie Dziakovej vyzdobili a pred Obecný úrad postavili „Obecný máj“ za spevu FS Oľšavčanka s hudobným sprievodom otca duchovného Dušana Skonca, chlapská časť FS Oľšavčanka a DHZ. Za úspešné postavenie mája sa od vedenia obce ušlo aj menšie pohostenie.
Po dôkladnej príprave lampiónovobr.20.jpg nasledovala druhá časť akcie a to lampiónový sprievod deti po obci za hudobno-speváckej asistencie členov a členiek FS Oľšavčanka. Pri tomto sprievode po obci sa od miestnych občanov za predvedený spev a hudobný výkon FS ušiel aj malý pohárik.
     Po úspešnom lampiónovom sprievode po obci, keďže sa začalo ešte viac stmievať, nasledovala tretia časť akcie a to vypúšťanie lampiónov šťastia. Pri vypúšťaní lampiónov boli prítomní aj miestny členovia DHZ, ktorí dozerali na bezpečnosť celej akcie.
Mnoho detičiek takéto vypúšťanie lampiónov ešte nezažilo, preto to bol pre ne skutočne neopakovateľný zážitok.
     V poslednej časti obecnej akcie vyzval starosta prítomných, aby sa presunuli do športového areálu pri bývalej základnej škole, kde už boli pripravené priestory a ohniska na opekačku z vlastných zásob, resp. cez miestne združenia. Táto opekačka v príjemnej zábavno-hudobnej atmosfére trvalá do neskorých hodín.
     obr.34.jpgZa vydarenú obecnú akciu sa patrí poďakovať zúčastneným občanom obce vrátané deti, pri organizácií zúčastneným poslancom OZ, členom FS na čele s jej vedúcou, hudobnému sprievodu otcovi duchovnému PCO Dušanovi Skoncovi a rodine Pašeňovej, ktorá zabezpečila pre účastníkov lampióny a obohatila opekačku pri základnej škole.


 
 

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výstavba požiarnej zbrojnice v obci Oľšavka.“Vytlačiť
 


Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Výstavba požiarnej zbrojnice v obci Oľšavka.

Stručný opis: Predmetom zákazky je výstavba požiarnej zbrojnice v obci Oľšavka. Pozemok, parcelné číslo C-KN 268, k. ú. Oľšavka, v okrese Stropkov sa nachádza v južnej časti obce Oľšavka. Stavba bude hlavne slúžiť na uskladnenie materiálneho a technického vybavenia, hasičskej techniky. Je navrhnutá zo zostavy štyroch plechových kontajnerov, o rozmeroch 6 055 x 2 435 mm. Zostava dvoch kontajnerov bude tvoriť dva garáže a zostava ďalších dvoch kontajnerov, školiacu miestnosť a sklad materiálneho - technickéo vybavenia. Dispozícia stavby je zréjma z výkresovej časti, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.  

Kód CPV : 45216121-8  Stavebné práce na objektoch hasičských prác       

Predpokladaná hodnota zákazky: 25 482,39 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile:  26.03.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.04.2019

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce


 
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci Oľšavka.“Vytlačiť
 


Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci Oľšavka.

Stručný opis: Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom o rozmeroch 33 m x 18 m na mieste bývalej základnej školy pri futbalovom ihrisku v obci Oľšavka, okr. Stropkov, parc. č. C-KN 268. Predmetom zákazky je výstavba podložia, zhotovenie športového povrchu, mantinelového systému, dodanie príslušenstva ihriska a osvetlenia. 

Podrobnejší opis predmetu zákazky „Multifunkčné ihrisko 33 m x 18 m“ je uvedený v prílohe č.4 tejto Výzvy - Projektová dokumentácia.

Detailná špecifikácia stavebných prác, je podrobne rozpísaná a tvorí súčasť Výzvy ako príloha č.3 - Nenacenený Výkaz - výmer.

Kód CPV : 45000000 - 7  Stavebné práce
                   45236110 - 4  Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
                   39293400 - 6 Umelý trávnik

Predpokladaná hodnota zákazky: 50 081,6667 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile: 27.12.2018

Lehota na predkladanie ponúk: 11.01.2019 do 13:00

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce


 
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Revitalizácia verejných priestranstiev“Vytlačiť
 

Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Revitalizácia verejných priestranstiev“

Stručný opis: Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestoru okolo budovy obecného úradu a detského ihriska, parcelné číslo 212, k.ú Oľšavka. V rámci projektového riešenia Revitalizácie verejných priestranstve v okolí obecného úradu a detského ihriska v obci je navrhnuté odstránenie železobetónového múrika, existujúcej zámkovej dlažby a oplotenia okolo detského ihriska. Následne bude riešený nový vstup na detské ihrisko, ktorý bude spoločný aj pre samotný obecný úrad. Pred detským ihriskom je navrhnutý nový oceľový plot výšky 1,2 m. Priestor pred obecným úradom je riešený zo severnej strany zatravňovacími betónovými dlažbami, hlavný vstup je riešený zámkovou dlažbou. Pred vstupom je navrhnutý kvetinový bylinný záhon. Ďalej je plánovaná výsadba živého plotu z Hrabu obyčajného pozdĺž brehu miestneho potoka na jeho spevnenie a tiež je navrhovaný vyvýšený bylinný záhon. 

Kód CPV : 45000000 - 7 - stavebné práce

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 131,93 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile: 25.5.2018

Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2018 do 16:00

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce


 
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky : „Budova obecného úradu Oľšavka - rekonštrukcia a modernizácia“Vytlačiť
 

Obec Oľšavka ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Budova obecného úradu Oľšavka - rekonštrukcia a modernizácia“

Stručný opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu v obci Oľšavka za účelom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií a celkového zníženia jeho energetickej náročnosti vrátane zlepšenia vizuálnych charakterísk objektu. Budova, ako aj pozemok na ktorom stojí je vo vlastnítve obce. Záujnový objekt je situovaný na svahovitej parcele KN-„C“ č.212 v katastrálnom území Oľšavka. Jedná sa o samostatne stojací objekt s jedným nadzemným a čiastočne podpivničením, murovaný z tvárnic prekladaných tehlovými radmi muriva.

Kód CPV : 45000000 - 7 - stavebné práce

Predpokladaná hodnota zákazky: 116 991, 79 EUR bez DPH

Dátum zverejnenia v profile: 27.4.2018

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2018 do 16:00

Kontaktná osoba: Ján Biroš, starosta obce

 


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Pútnicke miesto Buková Hôrka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka